STT Nội dung Thời gian đăng
1 SCIC thông báo chào bán cổ phiếu VKD 0
2 THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 0
3 BẢN CÁO BẠCH 0
4 TB gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 0
5 CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 0
6 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 0
7 HNX chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu VKD 0
8 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt phát hành CP ra công chúng 0
9 Báo cáo danh sách CĐ nhà nước, CĐ lớn 0
10 IẤY ĐKKD FIT BEVERAGE 0
11 TB nội dung thay đổi ĐKKD (đổi tên Công ty) 0
12 TB việc ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2017 0
13 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 0
14 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 0
15 Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 0