STT Nội dung Thời gian đăng
1 Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh (Nguyễn Nhật Hoàng) 30/03/2018
2 Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc MKT (Ngô Minh Việt) 30/3/2018
3 Nghị quyết bổ nhiệm Phó Giám đốc sản xuất 26/3/2018
4 Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT (08-07-2015) 15/3/2018
5 Nghị quyết HĐQT ngày 22.7.2015 về nhân sự và trích quỹ lương 15/3/2018
6 Nghị quyết HĐQT v/v dừng hoạt động các Chi nhánh, VPĐD, Trạm PP 15/3/2018
7 Nghị quyết HĐQT mua cổ phần Công ty CP Đầu tư và phát triển Nghệ An 15/3/2018
8 Nghị quyết HĐQT thay đổi vốn Điều lệ Công ty 15/3/2018
9 Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh phương án chào bán chứng khoán 15/3/2018
10 Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng nhãn hiệu và các vấn đề liên quan 15/3/2018
11 Nghị quyết về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng 15/3/2018
12 Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 15/3/2018
13 Nghị quyết về việc chào bán chứng khoán để tăng vốn điều lệ 15/3/2018
14 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách sản xuất 15/3/2018
15 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng 15/3/2018
16 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc 15/3/2018
17 Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm tổ c... Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017-Lần 1 Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 20... Nghị quyết HĐQT điều chỉnh dự 15/3/2018
18 Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi mục đích sử dụng vốn (phát hành chứng khoán) 15/3/2018
19 Nghị quyết HDQT mua CP Công ty ĐTPT Nghệ An 15/3/2018
20 Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi tên Công ty 15/3/2018
21 Nghị quyết HĐQT điều chỉnh dự án Chung cư FIT Tower Nha Trang 15/3/2018
22 Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2007 - Lần 1 15/3/2018
23 Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 15/3/2018
24 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 15/3/2018
25 Nghị quyết HĐQT v/v chào bán chứng khoán tăng vốn điều lệ 15/03/2018
26 NQ HĐQT thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng... 15/3/2018
27 Nghị quyết HĐQT v/v dừng hoạt động các Chi nhánh, VPĐD, Trạm PP 15/03/2018
28 Công văn HNX chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành... 15/3/2018
29 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng 15/3/2018
30 Nghị quyết HĐQT phân phối số CP không chào bán hết 15/3/2018
31 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 15/03/2018
32 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 15/3/2018
33 UBCKNN chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 15/03/2018
34 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung 15/3/2018
35 Quyết định của HĐQT v/v thay đổi vốn Điều lệ Công ty 15/03/2018
36 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khoán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt ch... Nghị quyết HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khoán Nghị quyết HĐQT thay đổi mục đích sử dụng v... Thông báo ngày giao d 15/3/2018
37 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên CK đăng ký bổ sung 15/03/2018
38 Nghị quyết HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khoán 15/3/2018
39 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khoán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khoán 15/03/2018
40 Ủy quyền Công bố thông tin 18/03/2015